Obowiązek Informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) zwanego RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych decydującym o tym w jaki sposób wykorzystywane będą Państwa dane osobowe, jest firma SWEET HOME Katarzyna Pożyczka z siedzibą w Radomiu przy ul. Sienna 56/1 (dalej „Sklep”) wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Minister Rozwoju, nr REGON: 362903598, NR NIP: 796 271 56 74


2. Celem uzyskania szerszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@sweethomesklep.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sweet Home, ul. Sienna 56/1, 26-600 Radom


3. Państwa dane osobowe otrzymujemy w momencie:

3.1 Założenia przez Państwa konta w Sklepie

3.2 W trakcie transakcji związanych z uiszczaniem należności za zamówiony towar

3.3  W celach podatkowych. 


4. Podanie następujących danych osobowych jest przez nas wymagane i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a tym samym do świadczenia usługi:

4.1 Założenie konta („Rejestracja”) w Sklepie: 

4.1.1 Imię i nazwisko

4.1.1 Adres e-mail, 

4.1.2 Hasło do konta w Sklepie

4.1.3 Adres do wysyłki zamówienia (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto i województwo)

4.1.4 Kontaktowy numer telefonu

4.3 Inne dane pozyskiwane w sposób zautomatyzowany niezbędne ze względów rachunkowych: 

4.3.1 Numer konta bankowego w przypadku wykonywania przelewu na konto Sklepu


Podanie  innych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Wykonanie umowy obejmuje: 

4.1 Świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu, w tym wykonywanie transakcji i dokonywanie płatności

4.2 Zakładanie i zarządzanie Państwa zarejestrowanym w Sklepie kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi takiego konta lub kont, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych

4.3 Rozstrzyganie ewentualnych zwrotów i reklamacji

4.4 Kontakt związany ze świadczeniem usług dotyczących wykonywanej umowy

4.5 Obsługa zapytań i zgłoszeń przez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail dotyczących wykonywanej umowy.


5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

5.1 Obsługa usług płatniczych

5.2 Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną

5.3 Obsługa Państwa zapytań nadesłanych pocztą e-mail bądź poprzez formularz kontaktowy niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy

5.4 Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych

5.5 Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, jeśli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę. 


6. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.


7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

8. Mają Państwo prawo: 

8.1.  Do dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

8.2.  Do przenoszenia danych

8.3.  Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8.4.  Do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) Państwa danych

8.5.  Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

8.6 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


8.7 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3. Za wyjątkiem wykazania przez Sklep, że istnieją przeciw temu prawnie uzasadnione przesłanki oraz, gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

9.1 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

9.2 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

9.3 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

9.4 archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez maksymalnie okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


10. Bezpieczeństwo 

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy połączenie szyfrowane certyfikatem SSL.


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: kontakt@sweethomesklep.pl